โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเทศบาลนครหาดใหญ่

คุณภาพอากาศปล่องระบาย

วันที่ - เวลา

ค่าปริมาณฝุ่นละออง

ค่ามาตรฐาน < 70
หน่วย : mg/m3

ค่าความทึบแสง

ค่ามาตรฐาน < 10
หน่วย : %

คาร์บอนมอนอกไซด์

ค่ามาตรฐาน < 690
หน่วย : ppm

ออกไซด์ของไนโตรเจน

ค่ามาตรฐาน < 180
หน่วย : ppm

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ค่ามาตรฐาน < 30
หน่วย : ppm

อุณหภูมิในห้องแลกเปลี่ยนความร้อน

ค่ามาตรฐาน > 1000
หน่วย : ºC

บริเวณพื้นที่โครงการ ค่ามาตรฐาน หน่วย
ค่าปริมาณฝุ่นละออง 0.00 < 70 mg/m3
ค่าความทึบแสง 0.00 < 10 %
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 0.00 < 30 ppm
ออกไซด์ของไนโตรเจน 0.00 < 180 ppm
คาร์บอนมอนอกไซด์ 0.00 < 690 ppm
อุณหภูมิในห้องแลกเปลี่ยนความร้อน 0.00 > 1000 ºC